ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
     
MAIN SECTIONS

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


Tax Calendar

Եկամտային հարկի հաշվարկ

 

2021թ. մարտ ամսվա եկամտային հարկի հաշվարկ

 

Եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկ

 

• 2020թ. տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկ

 

Եկամտային հարկի վճարում

 

2021թ. մարտ ամսվա եկամտային հարկի վճարում

 

Նվազագույն եկամտային հարկի վճարում

 

անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2021թ. մարտ ամսվա համար նվազագույն եկամտային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Սոցիալական վճարի վճարում

 

2021թ. մարտ ամսվա սոցիալական վճարի վճարման վերջնաժամկետ


Դրոշմանիշային վճարի վճարում


2021թ. մարտ ամսվա դրոշմանիշային վճարի վճարման վերջնաժամկետ

 

Շահութահարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2020թ. տարեկան շահութահարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկի, ներկայացում

 

Ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների 2020թ. տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Շահութահարկի հաշվարկի ներկայացում

 • 2021թ. I եռամսյակում ոչ ռեզիդենտներին վճարված (շահաբաժինների գծով` հաշվեգրված) եկամուտների, պահված և բյուջե վճարված շահութահարկի գումարների մասին հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

Շահութահարկի վճարում

 

2020թ. տարեկան շահութահարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

2020թ. ԱՀ-ում ստորաբաժանում ունեցող ոչ ռեզիդենտի տարեկան շահութահարկի վճարման կամ գերավճարի հատուցման վերջնաժամկետ

 

2021թ. ապրիլ ամսվա շահութահարկի կանխավճարի ամսական գումարի վճարման վերջնաժամկետ

 

2021թ. մարտ ամսում հարկային գործակալի կողմից ոչ ռեզիդենտից պահված (շահաբաժինների գծով` հաշվարկված)  շահութահարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Ակցիզային հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2021թ. I եռամսյակի ակցիզային հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Ակցիզային հարկի վճարում

 

2021թ. մարտ ամսվա ակցիզային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2021թ. մարտ ամսվա ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2021թ. I եռամսյակի ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

 

Ավելացված արժեքի հարկի վճարում

 

2021թ. մարտ ամսվա համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ

 

2021թ. I եռամսյակի համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ

 

Առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2021թ. մարտ ամսվա առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Առևտրի հարկի վճարում

 

2021թ. մարտ ամսվա համար հաշվարկված առևտրի հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

 

2021թ. մարտ ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2021թ. փետրվար ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ ճշտված հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2021թ. I եռամսյակի ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի հայտարարությունների ներկայացում

 

2021թ. մարտ ամսվա վիճակախաղի կազմակերպման գործունեության համար ելակետային տվյալների վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

• 2020թ. մարտ ամսվա ըստ նախնական պատվերների` համապատասխան պայմանագրերի համաձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար նախատեսված օբյեկտներում հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման գործունեության ելակետային տվյալների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

 

2021թ. I եռամսյակում ավտոտեխսպասարկման կայանների գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2021թ. I եռամսյակում առևտրի իրականացման վայրերում և առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող 10 քառ. մետր մակերեսից ոչ ավելի առևտրական տարածք ունեցող խանութների, կրպակների /տաղավարների/ միջոցով իրականացվող առևտրական գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2021թ. I եռամսյակում «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 25-րդ  հոդվածի 2-րդ մասի «ա» եվ «բ» կետերով սահմանված սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2021թ. I եռամսյակի հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի տեղեկությունների ներկայացում

 

ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների կողմից 2021թ. մարտ ամսվա ընթացքում իրենց կողմից ստացված գազի ֆիզիկական ծավալների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի վճարում

 

2021թ. մարտ ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ

 

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների հաշվետվության ներկայացում

 

2021թ. I եռամսյակի հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

 

2021թ. I եռամսյակի բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունները հարկային մարմին ներկայացնելու վերջնաժամկետ

 

Հաշվարկված ու վճարված հարկերի և այլ պարտադիր վճարների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

 

2021թ. I եռամսյակի հաշվարկված ու վճարված հարկերի և այլ պարտադիր վճարների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հարկ վճարողի իրացման շրջանառության վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

 

2021թ. I եռամսյակի իրացման շրջանառության վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ


ԱՀ-ում գրանցված հարկ վճարողների կողմից ԱՀ տարածքում առաքված (տրամադրված) պատրաստի արտադրանքի կամ ապրանքների համար դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

 

2021թ. մարտ ամսվա ԱՀ-ում գրանցված հարկ վճարողների կողմից ԱՀ տարածքում առաքված (տրամադրված) պատրաստի արտադրանքի կամ ապրանքների համար դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2021թ. I եռամսյակի ԱՀ-ում գրանցված հարկ վճարողների կողմից ԱՀ տարածքում առաքված (տրամադրված) պատրաստի արտադրանքի կամ ապրանքների համար դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ


Ըստ գործունեության իրականացման վայրերի ապրանքանյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում

 

2021թ. մարտ ամսվա ըստ գործունեության իրականացման վայրերի ապրանքանյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2021թ. I եռամսյակի ըստ գործունեության իրականացման վայրերի ապրանքանյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

You are the 134989-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
May
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ